MR
Medezeggenschapsraad (MR)
Klankbord
Het opzetten van een bepaalde werkwijze en het uitvoeren daarvan doe je niet alleen. Bij de medezeggenschapsraad wordt voor ons werk een klankbord gevonden. De medezeggenschapsraad (MR) geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of van het bestuur (Ronduit) te maken hebben. Bij de verschillende activiteiten heeft de MR een adviserende, dan wel beslissende stem. De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De leden van de MR worden benoemd via verkiezingen. De directie van de school functioneert bij alle vergaderingen van medezeggenschapsraad als extern deskundige en vertegenwoordigt de algemeen directeur.

GMR
Het overleg met het bestuur is door de Alkmaarse openbare scholen georganiseerd in de vorm van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR wordt vanuit onze school bezocht door een afgevaardigde van de ouders en door een afgevaardigde van de leerkrachten. Hier worden zaken besproken, die voor alle openbare scholen van toepassing zijn. 
Mocht u een keer een vergadering van de MR bij willen wonen, dan is dat mogelijk. Geef bij een van de leden aan dat u komt.
Samenstelling van de MR
Naam Functie  
Marieke Kegels Voorzitter Ouder
Jordy Leurs Lid      Ouder
Lotte Schipper Lid Intern begeleider
Sylvia Brouwer Lid Leerkracht
Sylvia Hofstee Lid  Leerkracht