Profiel

Sociaal klimaat en zorg op maat
Voor een goed sociaal klimaat is een veilige en rustige leeromgeving met een duidelijke structuur noodzakelijk.

Kinderen ontwikkelen zich in die rustige omgeving goed, dat blijkt uit de resultaten en de doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Aan kinderen die meer zorg behoeven besteden wij veel aandacht. Ook leerlingen die meer uitdaging nodig hebben krijgen de aandacht. Er is een goed ontwikkeld leerlingvolgsysteem. We streven ernaar om kinderen op eigen niveau te begeleiden.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van observaties, sociogrammen, Scol en volgen we de methode De Vreedzame school.

Kenmerkend voor ons onderwijs zijn de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van en voor kinderen. Het samen leren doen we in de groepen en groepsdoorbroken bij het tutorlezen en de diverse activiteiten gedurende het schooljaar.

Methodes en ICT
Onze school werkt met moderne, interactieve methodes op het gebied van lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie. 

In de kleutergroepen wordt de methode Ik en Ko aangeboden. Dit als stimulans bij de taalontwikkeling. In groep 3 wordt gewerkt met de methode Veilig leren lezen. Met de methode Taalleesland voor de groepen 4 t/m 8 is een volledige, stevige taal-leeslijn gerealiseerd in school. 

Alle groepen zijn voorzien van een digitaal schoolbord.  Naast de losse computers in de groepen, kan de leerkracht ervoor kiezen om klassikaal met de computers te werken in het computerlokaal.
Groep 7/8 werkt aan het project Birdy. De kinderen werken met laptops aan hun werkstuk. Met Birdy werken de leerlingen naast hun ICT-vaardigheden ook aan het geven en ontvangen van feedback.

Creatief en sportief
Op de creamiddagen werken de leerlingen groepsdoorbrekend aan diverse thema's zoals Sinterklaas, Kerst en techniek. Tijdens de presentatiemiddagen kunnen en mogen de kinderen hun creatieve talenten laten zien. Ook ouders zijn hierbij van harte welkom!
Activiteiten waarbij saamhorigheid en talent centraal staan.

Bij het buitenspelen, de gymlessen en het werken in de groep wordt aandacht besteed aan het samenspelen en samenwerken. Dit om het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten.

Engels vanaf groep 1/2
Vanaf groep 1/2 wordt in alle groepen Engels gegeven. Jonge kinderen leren snel een vreemde taal. Tot groep vier wordt alleen het gesproken woord aangeboden. Tijdens het aanleren van een liedje, een dansje of bij het voorlezen van een Engels prentenboek leren de kinderen de juiste uitspraak. Vanaf groep vijf werken we met een methode. Na de basisschool kunnen onze leerlingen kiezen voor tweetalig voortgezet onderwijs.